//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Extra ondersteuning

Onze eerste prioriteit ligt bij het geven van onderwijs, maar sommige leerlingen hebben ook zorg nodig. Om hieraan te kunnen voldoen, heeft LMC Voortgezet Onderwijs de zorg ingebed in een zorgcultuur. Elke vestiging heeft een zorgadviesteam. Zo'n team bestaat uit: de teamleiders, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, eventueel de schoolpsycholoog of schoolverpleegkundige en de schoolcontactpersoon. Het zorgadviesteam overlegt met het schoolmaatschappelijk werk, de GGD en soms ook met de politie.

De zorg die we bieden past binnen de taken van het onderwijs. Als leerlingen zorg nodig hebben die de vestiging niet kan bieden, wordt in overleg met het schoolmaatschappelijk werk gekeken of deze extra zorg binnen LMC Voortgezet Onderwijs beschikbaar is, bijvoorbeeld de Eenheid Zorg, of dat deze extern moet worden geregeld. Een leerling kan indien nodig een tijdelijke time-out krijgen bij de onderwijsopvangvoorziening.

Alle vestigingen werken met het computersysteem Magister. De gegevens omtrent de zorg voor een leerling worden hierin opgenomen. Op de vestigingen wordt veel aandacht besteed aan de handelingsplannen voor de leerlingen.

Landelijk worden plannen ontwikkeld in het kader van passend onderwijs. Alle scholen leggen vast in een zorgprofiel welke zorg zij kunnen leveren.

Onderwijsopvangvoorzieningen
LMC Voortgezet Onderwijs heeft naast de reguliere scholen ook een eenheid die zich specifiek richt op de zorg aan leerlingen: de Eenheid Zorg. Deze bestaat uit het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) en het expertisecentrum.

Leerlingen die tijdelijk niet in eigen schoolomgeving passen, kunnen een plek krijgen. Deze biedt naast onderwijs veel meer zorg en begeleiding dan de reguliere school. De bedoeling is dat hierbij geen onderwijstijd verloren gaat. Leerlingen mogen door de plaatsing op de OPDC geen onderwijsachterstand oplopen. Ook leerlingen van andere schoolbesturen kunnen geplaatst worden op de OPDC.

Ons expertisecentrum biedt onder andere hulp op het gebied van handelingsplannen, ambulante begeleiding, onderzoeken en trainingen.

Top