//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Kwaliteit

LMC Voortgezet Onderwijs wil zich ontwikkelen tot een volwaardige lerende organisatie. Een open, inspirerende cultuur van reflectie, willen leren, verbeteren en ondernemend bezig zijn, maakt dit mogelijk.

Om te zorgen voor de noodzakelijke voortgang in het groeiproces richting lerende organisatie, beschikt LMC-VO over een bestuurlijke kwaliteitszorgcyclus. Dit instrument wordt tevens ingezet om de voortgang van de ontwikkelingen rondom de zeven strategische pijlers van LMC-VO te borgen.

Onze organisatie beschikt door nastreving van een kwaliteitscultuur over betrouwbare, preventieve en op de behoefte toegesneden beschikbare managementinformatie. Op organisatie- en schoolniveau is sprake van een continue cyclus van feedback en verbetering én van instrumentarium dat dit ondersteunt. LMC-VO beschikt over een goed werkende bestuurlijke kwaliteitscyclus met daaronder liggend kwaliteitszorgsysteem. Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op basis van ambitie, prognoses, cijferanalyses, prestatiegesprekken en gemaakte afspraken.

Binnen het LMC-kwaliteitszorgsysteem worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals; PDCA-cyclus, Eigen prognoses Onderwijsresultatenmodel Inspectie van het Onderwijs, Zelfevaluaties en Tevredenheidsenquêtes voor leerlingen, ouders én personeel. Daarnaast biedt Venster voor Verantwoording informatie en inzicht in de kwaliteit van een school.

De LMC-kwaliteitscyclus van de scholen sluit aan, maar de scholen zijn vrij om de uitvoering van de kwaliteitscyclus op schoolniveau zelf invulling te geven.

Top