LMC Voortgezet Onderwijs

Maatschappelijke verantwoording

Het College van Bestuur  bespreekt regelmatig de onderwijsresultaten met de Raad van Toezicht, de GMR en de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de gesprekken met de inspectie worden teruggekoppeld binnen de organisatie en kunnen leiden tot verbetertrajecten. Het onderwijs wordt besproken met onze collega-besturen en ook met de gemeente Rotterdam.

Wij zijn vertegenwoordigd in verschillende overlegvormen van Rotterdamse bestuurders en in overlegvormen met de gemeente Rotterdam. Hierin worden zaken besproken rond nieuwe opleidingen, vroegtijdig schoolverlaten, beleid van de schoolbesturen en van de gemeente.

Ouder- en leerlingparticipatie 
De meeste vestigingen hebben een ouderraad of een klankbordgroep voor ouders. Veel van onze leerlingen zijn actief in leerlingenraden. Zo hebben zowel ouders als leerlingen inspraak. Dit verhoogt de betrokkenheid bij de vestiging, wat weer een positief effect heeft op de onderwijsloopbaan van de leerlingen.

Ouders kunnen de onderwijsresultaten van hun kinderen voortdurend online volgen. Zij kunnen desgewenst een afspraak maken met iemand van de school. Verder kunnen onze mentoren en schooloudercontactpersonen rechtstreeks worden benaderd. Natuurlijk zijn er ook op regelmatig gesprekken met ouders over de onderwijsresultaten. Daarnaast nemen mentoren en schooloudercontactpersonen contact op met de ouders.

Tevredenheidspeilingen 
Jaarlijks worden er tevredenheidspeilingen gehouden. Dit kunnen ouder-, leerling- of personeelstevredenheidspeilingen zijn. De uitkomsten van de tevredenheidspeilingen zijn te vinden op Scholenopdekaart.nl en kunnen worden vergeleken met die van andere besturen. De uitkomsten kunnen leiden tot bijstelling van bestaand beleid of de ontwikkeling van nieuw beleid.

Top