LMC Voortgezet Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht 
Het toezicht binnen LMC Voortgezet Onderwijs wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zes personen. Eén van hen is op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benoemd. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur, maar ook op de gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. De Raad van Toezicht adviseert en controleert en is de werkgever van het College van Bestuur.

De volgende personen vormen de Raad van Toezicht:  

mevrouw mr. H.W. Vogels, voorzitter
de heer drs. H.H.H. Wieleman R.A.
mevrouw mr. E.J.M. van Laak
mevrouw A. Imambaks Msc
de heer drs. P.H.J. Vrancken

College van Bestuur
LMC Voortgezet Onderwijs wordt bestuurd door een College van Bestuur. Het college bestaat uit de heer L. Civile (voorzitter) en (interim) lid de heer R. de Voogd. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie. Met de directeuren wordt het beleid van de organisatie ontwikkeld en worden plannen opgesteld. Het College van Bestuur stuurt de directeuren van de scholen aan en geeft leiding aan het stafbureau.

Het stafbureau bestaat uit verschillende afdelingen:

 Onderwijs & Kwaliteit (O&K): dhr. F.J. Ars 
Deze afdeling houdt zich bezig met: onderwijsbeleid, Onderwijsinspectie, kwaliteitszorg, bovenschoolse zorg en applicatiebeheer Magister

• Control & Financiële zaken (C&FZ): dhr. H. Muntinga (a.i.) 
Deze afdeling houdt zich bezig met: control op financiën en processen, P&C-cyclus, financieel beleid, treasury, advies en financiële administratie

• Algemene Zaken & PR/Marketing (AZ & PR): dhr. M. Kocken 
Deze afdeling houdt zich bezig met: afstemming beleidssamenhang, vertaling OCW-beleid, juridische zaken, communicatie, pr, marketing en bestuurssecretariaat

• Digitale Zaken (DZ): dhr. B. Duiverman (a.i.) 
Deze afdeling houdt zich bezig met: netwerkbeheer, systeembeheer, (beleid) bestuurlijke informatievoorziening en ICT & onderwijs

• Human Resource Management (HRM): mevr. C. Pranger 
Deze afdeling houdt zich bezig met: personeels-, advies- en organisatiebeleid, professionalisering, arbo, en personeels- en salarisadministratie

• Huisvesting & Facilitair (H&F): dhr. B. Duiverman (a.i.)  
Deze afdeling houdt zich bezig met: huisvesting, onderhoud, inkoop, veiligheidsbeleid, arbo en BHV

Medezeggenschap
De MR-structuur is een afspiegeling van de zeggenschapsstructuur, die is vastgelegd in het organogram van LMC Voortgezet Onderwijs. In deze structuur zijn beleidsmakende aspecten neergelegd bij het College van Bestuur, voor de kader stellende LMC-zaken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gesprekspartner.

Dagelijks bestuur GMR
Dhr. H. van Leusen, voorzitter
Mevr. C. Stolk – Arbman, secretaris
Dhr. D. Rijkschroeff, vicevoorzitter/penningmeester

Vertrouwenspersoon klachtenregeling
De LMC-brede vertrouwenspersoon is: mevr. S. Külcü en dhr. S. Akkerman.
Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 562 86 87. 

Top